คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

คลิกดูรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานทั้งหมด

หน้า ๑ เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๕,๗๓๓ ราย

ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

 

หน้า ๖เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงการต่างประเทศ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

๑ นายเมธี เวชารัตนา

๒ นายวันชัย ภู่นุ่ม

๓ นางกุลนัดดา เนตรานนท์

๔ นางชัญชนิฐ มาร์เทอเรลล์

๕ นางดวงใจ กูรมะโรหิต

๖ นางสยมพร สีวะรา