มรณกรรม

สุเมธ โกมุทรัตนานนท์ สามี คุณ อำไพ โกมุทรัตนานนท์ ( ๑๑ พยาบาล ) ถึงแก่กรรม โดยสงบ จะมีการสวด ที่วัดไทย แอล เอ ๒๓ และ ๒๔ กค ๒๕๕๖

 รวีวรรณ ( หน่อย ) อุปถัมภ์ ( ๐๘ คณะสังคมศาสตร์ /เศรษฐศาสตร์ ) ภรรยา นพ.สุวิช อุปถัมภ์( ๐๘ ) ศิษย์เก่าดีเด่น ปี ๒๕๕๔  ถึงแก่กรรม โดยสงบ ที่ Dallas, Texas มิถุนายน ๒๕๕๕ นี้